Opublikowano: Maj 29, 2017 at 11:24 pm

Badania profilaktyczne zaburzeń rozwoju psychologiczno – neurologopedycznego dzieci

 

Głównym celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych u potencjalnie zdrowych dzieci, poprzez umożliwienie mieszkańcom poszerzenia badań lekarskich dzieci o diagnozę psychologiczno – neurologopedyczną. Do przebadania swoich dzieci zapraszani są rodzice, którzy zauważają niepokojące zachowania wśród swoich potencjalnie zdrowych dzieci i chcieliby sprawdzić ich prawidłowy rozwój.   

Szczegółowe cele to wczesne wykrycie u dzieci nieprawidłowości typu:

-  dysfunkcje ruchu,

- opóźnień w rozwoju psychoruchowym,

 - zaburzeń emocjonalnych,

- padaczki, dysartrii,

- dysleksji innych wad wymowy,

- ADHD,

- Autyzmu,

Następnie wskazanie opiekunom konkretnego kierunku dalszego postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości, – zintegrowanie działań placówek oświatowych i medycznych działających na terenie Powiatu Legionowskiego na rzecz wczesnego wykrywania nieprawidłowości i wad rozwojowych u dzieci oraz przeciwdziałanie im.

 Adresaci programu

 Adresowany jest do potencjalnie zdrowych dzieci w wieku 0-6 lat, których rozwój przebiega teoretycznie prawidłowo, ale ich zachowanie niepokoi rodziców. W ramach środków finansowych jakimi dysponuje Powiat na realizację tego badania, możliwe jest skierowanie programu do ok. 260 dzieci.

Pierwszeństwo przy zapisach będą miały dzieci, które urodziły się w ciąży ryzyka, przyszły na świat przedwcześnie, uzyskały po urodzeniu niską ocenę Apgar, przebyły poważne niedotlenienie, miały drgawki itp.

 Organizacja programu

 W ramach programu zorganizowane zostaną badania psychologiczne i neurologopedyczne oceniające rozwój psychoruchowy i emocjonalny dzieci oraz rozwój ich mowy. Diagnozowane będą nieprawidłowości lub objawy zaburzeń wczesnodziecięcego rozwoju. Zorganizowana zostanie też doraźna pomoc psychologiczna i logopedyczna dla rodziców badanych dzieci (porady, konsultacje, rozmowy wspierające).

 Organizacja modułu badań – 0,5 h u psychologa i 0,5 h u neurologopedy. Badania będą przeprowadzone w trakcie jednej wizyty w poradni, bez konieczności czekania z dzieckiem na wizytę pomiędzy poszczególnymi specjalistami.

 

Okres realizacji programu

 marzec – listopad 2017