Oligofrenopedagog, Terapeuta SI
 
Prace z dziećmi z niepełnosprawnością rozpoczęłam od wolontariatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Przez kilka lat swoje umiejętności pedagogiczne rozwijałam  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Legionowie. Jako pedagog specjalny mam doświadczenie  w pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o różnej niepełnosprawności (Zespół Aspergera,Zespół Williamsa, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, oraz niepełnosprawność intelektualna).

W  celu podnoszenia moich kwalifikacji uczestniczę w różnych kursach  oraz warsztatach metodycznych. Ukończyłam między innymi szkolenia:

- Roczny kurs teorii INPP, rozpoznania, diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych

- Terapia ręki

- Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block

- Efektywne porozumiewania się z rodzicami

-  Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat

- Trening kontroli złości i umiejętności społecznych

Ruch, wzrok i słuch – podstawa uczenia się

- Wykorzystanie metody 18 struktur wyrazowych z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

- Jak rozpoznać i pracować z uczniami z Zespołem Aspergera

Makaton I° i II °

-  Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym

Nowoczesne opiniowanie psychologiczno – pedagogiczne

Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu

VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii

Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart

Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 modułowy

Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania

Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne – stopień I

Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym