Opublikowano: Październik 30, 2017 at 11:39 pm

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

   „PLANETA MARZEŃ”

       zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Planeta Marzeń”

w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS w Legionowie,                

ul. Ks. J.I. Skorupki 28, 05-120 Legionowo, tel. 500387298

CELE KONKURSU:

-   pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

-  wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

-  wyrabianie poczucia estetyki

-  popularyzacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na terenie gminy

-  integracja środowisk dzieci i nauczycieli szkół i przedszkoli legionowskich

-  rozwijanie umiejętności manualnych dzieci

 

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do:

-   dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat

-   uczniów klas „0” i klas pierwszych szkół podstawowych

-   uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

 

PRZEBIEG KONKURSU:

I  etap –przedszkolny/szkolny do 17.11.2017 r.

  • Wyłonienie 8  najlepszych prac w wewnątrzszkolnych i przedszkolnych eliminacjach

II etap -  międzyszkolny/międzyprzedszkolny

  • Przeprowadza go komisja powołana przez Organizatora Konkursu w dniu 28.11.2017r.
  • Komisja wyłoni 1,2,3 miejsca w III kategoriach oraz przyzna wyróżnienia.

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Prace są wykonywane indywidualnie, samodzielnie przez dzieci.
  2. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (np. rysowanie, wydzieranie, kolaż, malowanie).
  3. Pracę należy wykonać na kartce formatu A3 lub A4.
  4. Prace należy opatrzeć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola, nazwa grupy, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego, pełną nazwę przedszkola/szkoły.
  5. W przypadku prac przestrzennych pracę należy umieścić w kartonie zaopatrzonym etykietą z powyższymi danymi.
  6. Do prac należy dołączyć zbiorową kartę zgłoszeniową, dostępną w załączniku.

KOMISJA KONKURSOWA:

-  Skład Komisji Konkursowej zostanie wybrany przez Organizatora Konkursu.               

  Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół zawierający między innymi wyniki głosowania oraz dane laureatów.

-  Prace będą oceniane w III kategoriach:

- kategoria I – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną,

- kategoria II – dzieci wieku 4 -5 lat

- kategoria III odziały „O” w przedszkolach oraz klasy „O – I” szkół podstawowych

 

TERMINY:

Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 27.11.2017 r. do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS, działającego przy:

 Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS,

ul. ks. J.I.Skorpuki 28,

05-120 Legionowo.

Prosimy kierować się do biura.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia 07.12.2017r. o godzinie 10:30 w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym IN-SENS,

ul. ks. J.I.Skorupki 28, 05-120 Legionowo.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie uroczystości wręczenia nagród do dnia 01.12.2017. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IN-SENS.

 

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac, zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie prac konkursowych oraz danych uczestników Konkursu, do prezentacji, zdjęć, notatek w mediach oraz użycia ich na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu.

  

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu ze strony organizatora:

Malwina Gąsiorowska

Joanna Michalczyk