Jest to terapia grupowa mająca na celu wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Głównym celem zajęć jest:

- usprawnianie dzieci z problemami psychoruchowymi i trudnościami w uczeniu się,

- poprawa funkcjonowania dzieci  z zaburzeniami koncentracji uwagi i nadpobudliwością,

- osiągnięcie sukcesu szkolnego przez dzieci z trudnościami edukacyjnymi,

- doskonalenie samodzielności, poczucia pewności siebie i własnej samooceny,

- likwidowanie różnego rodzaju patologii i zaburzeń: ruchu, koordynacji wzrokowo – ruchowej, zachowania, pamięci,

- utrwalenie prawidłowego wzorca ruchowego,

- umacnianie wiary we własne siły i możliwości,

- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,

- angażowanie w miarę wszystkich zmysłów poprzez stosowanie silnych kontrastowych bodźców,

- wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym: rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji na nauki.

 

Zajęcia skierowane są  do dzieci  z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych (struktur m. in. odpowiedzialnych za funkcję somatognozji, mowy i zachowań, a także zaburzenia typu dyslektycznego). Stymuluje rozwój wielu funkcji ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w zakresie wzajemnego ich sprzężenia i integrowania.

Terapia odbywa się w grupie do 5 dzieci. Grupa stymuluje do wysiłku, pozwala na porównanie się z innymi  dziećmi, naśladownictwo i współdziałanie. Dzieci, które często odmawiają indywidualnej współpracy, chętnie ćwiczą w grupie. Terapia w małej grupie, zbliża dziecko do naturalnych sytuacji  w funkcjonowaniu społecznym.