Skip to content Skip to footer

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne między innymi w sprawach:

– dostosowania wymagań edukacyjnych oraz otoczenia opieką psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły

– dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

Przeprowadzamy liczne badania i testy będące podstawą do wydania opinii i orzeczeń.

I. Diagnoza Psychoedukacyjna PEP-RII.Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się – Dysleksja rozwojowa

III. Skala Inteligencji Stanford Binet 5

IV.Badanie gotowości szkolnej

V. Badania logopedyczne