Skip to content Skip to footer

Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych) to terapia  adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego (m. in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością, „nielubianych” przez kolegów). Zajęcia skierowane są również dla dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.  

Zajęcia prowadzone są przez dwóch specjalistów (pedagoga i psychologa), co pozwala na monitorowanie i obserwację postępów każdego dziecka. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem różnych metod i technik.

 Celem  terapii jest rozwijanie następujących umiejętności:

 • wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)
 • rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,
 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),
 • nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
 • przestrzeganie zasad i norm społecznych,
 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.