Opinie i badania do szkół

 

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne między innymi w sprawach:

 

- dostosowania wymagań edukacyjnych oraz otoczenia opieką psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły

 

- dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

 

Przeprowadzamy liczne badania i testy będące podstawą do wydania opinii i orzeczeń.

 

I. Diagnoza Psychoedukacyjna PEP-R

 

Profil psychoedukacyjny (PEP-R) jest to test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Określa czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższej przyszłości. W tej sferze mieszczą się potencjalne możliwości dziecka, które wykorzystuje się w dalszej pracy terapeutyczno – edukacyjnej.

 

Wyniki uzyskane w teście PEP-R wykorzystuje się do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET) dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju.

 

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) ocenia poziom rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju:

 

 • naśladowanie
 • percepcja
 • motoryka mała
 • motoryka duża
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • funkcje poznawcze
 • komunikacja (mowa bierna i czynna)

 

Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka ( Skala Zachowań ) tzn.:

 

 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 • zainteresowanie zabawą i przedmiotami
 • reakcję na bodźce i mowę.

 

Diagnozę PEP-R powinno się aktualizować raz w roku aby sprawdzić postępy dziecka i określić jego nowe możliwości.

II.Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się – Dysleksja rozwojowa

 

Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia – specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania

 

Pod ogólnie przyjętym pojęciem dysleksji rozwojowej kryją się trudności z opanowaniem prawidłowego czytania i/lub pisania, pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka, braku problemów z logicznym rozumowaniem i nabywaniem wiedzy.

 

Przyczyną są zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, prawidłowego przetwarzania i integracji funkcji poznawczych i motorycznych.

 

Wśród specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania wyróżniamy:

 

- DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu

- DYSORTOGRAFIA – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)

- DYSGRAFIA – niski poziom graficzny pisma

 

Dysleksję można leczyć przez zastosowanie specjalnych metod edukacyjnych i dodatkowych ćwiczeń dobranych do indywidualnych trudności ucznia, wykonywanych samodzielnie w domu i podczas terapii z pedagogiem lub psychologiem.

 

Informacje dla rodziców – kiedy powinniśmy zgłosić się z dzieckiem po pomoc.

 

Najczęściej o problemach dziecka w tym zakresie dowiadujemy się w okolicach 5-7 roku życia. Pierwsze sygnały bardzo często zgłaszają rodzicom nauczyciele przedszkolni lub wczesno szkolni. Dzieje się tak dlatego, że rodzice zazwyczaj nie mają skali porównawczej dla swojego, a pewne niedociągnięcia można zauważyć dopiero na tle większej grupy dzieci, ich osiągnięć plastycznych czy podczas wspólnej zabawy.

 

W wieku przedszkolnym dziecko powinno bez problemu radzić sobie z prostymi układankami, puzzlami, w rysunkach wykorzystywać figury geometryczne: początkowo prostą, okrąg, później podstawowe wielokąty.

 

Uwagę rodziców powinno zwrócić opóźnienie mowy u dziecka, przekręcanie słów, przestawianie sylab, czy mylenie spółgłosek. Te objawy mogą być zarówno zapowiedzią dysleksji, jak i niedosłuchu lub wady wzroku dlatego warto także udać się z dzieckiem na kontrolę słuchu i wzroku. Występowanie wady wzroku czy słuchu nie wyklucza dysleksji, wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach może stać się przyczyną jej powstania. U dzieci z wadami słuchu i wzroku, dysleksja może występować jako trudność wynikająca z tych upośledzeń lub istnieć jako zaburzenie towarzyszące.

 

Zdiagnozowanie Dysleksji możliwe jest od około 10 roku życia. U młodszych dzieci mówimy o grupie ryzyka dysleksji. Jednak im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem (w wieku 6-7 lat) tym lepsze efekty terapii jesteśmy w stanie osiągnąć.

 

Specjalne ćwiczenia, zabawy, odpowiednio dobrane programy i terapia, w przyszłości pomogą Państwa dziecku w nauce.

 

Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

 

Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Jest to zaburzenie występujące bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

 

Klasyfikacja dyskalkulii

 

 

 • Dyskalkulia werbalna – zaburzenie umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich jak oznaczanie ilości i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr i liczebników, symboli działań i dokonań matematycznych.
 • Dyskalkulia praktognostyczna – zaburzenie matematycznych manipulacji konkretnymi czy narysowanymi przedmiotami (palcami, piłkami, kostkami, patyczkami itd.). Manipulacje matematyczne obejmują liczenie (pojedyncze dodawanie) przedmiotów oraz porównywanie wielkości, czy ilości (bez ich dodawania).
 • Dyskalkulia leksykalna – zaburzenie związane z nieumiejętnością czytania symboli matematycznych (cyfr, liczb, znaków działań matematycznych i zapisanych operacji matematycznych).
 • Dyskalkulia graficzna – niezdolność zapisywania symboli matematycznych, analogiczna do dyskalkulii leksykalnej.
 • Dyskalkulia ideognostyczna – niezdolność rozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz wykonywania obliczeń w pamięci.
 • Dyskalkulia operacyjna – zaburzona zdolność wykonywania operacji matematycznych)

 

Formy pomocy uczniowi z dyskalkulią

 

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • terapia pedagogiczna
 • konsultacje z nauczycielem matematyki
 • korepetycje

 

Specyficzne trudność w nauce – po co uczniowi potrzebna jest opinia?

 

Prawo oświatowe daje dzieciom z dysleksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia) możliwość częściowego przynajmniej zrównania szans edukacyjnych z rówieśnikami. Opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zobowiązuje nauczycieli do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami (np. wydłużenia czasu na wykonanie zadań pisemnych, nieobniżania ocen za błędy ortograficzne czy brzydki charakter pisma).

 

Także przy egzaminach na zakończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych stosuje się dla dzieci z opinią specjalne kryteria. Maturzysta ze stwierdzoną głęboką dysgrafią może także wystąpić do z wnioskiem o możliwość pisania podczas egzaminu na komputerze lub maszynie.

 

Opinia nie jest jednak tylko zaświadczeniem uprawniającym do ulg w szkole. Przede wszystkim zawiera ona wskazania do pracy terapeutycznej z uczniem. Dzięki odpowiednio prowadzonej terapii można nie tylko złagodzić problemy dziecka ale także towarzyszące im często problemy emocjonalne (niskie poczucie wartości, brak wiary we własne możliwości).

 

Dla prawidłowego przebiegu terapii konieczne jest nie tylko zaangażowania dziecka, ale także jego rodziców i nauczycieli. W naszej poradni udzielamy wskazówek, jak pracować samodzielnie w domu, jak również zapewniamy profesjonalną terapię dla uczniów prowadzoną przez naszych pedagogów i psychologów.

 

 

III. Skala Inteligencji Stanford Binet 5

Skala Inteligencji Stanford Binet 5  to indywidualnie przeprowadzany test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze, odpowiedni dla badanych w wieku od 2 do 18 lat. 

 

Test SB5 składa się z dwóch skal Skali Niewerbalnej oraz Skali Werbalnej 

Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych badanych za pomocą SB5 (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowoprzestrzenne, Pamięć robocza). Używa się jej do diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki. 

 

 

Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnych ruchowo, etc.

 

 

Średni czas przeprowadzenia testu SB5 pełnej skali IQ zajmuje zazwyczaj od 45 do 75 minut.

 

Polska wersja testu to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2017. 

 

 

 

IV.Badanie gotowości szkolnej

 

Badanie gotowości szkolnej jest złożonym procesem obejmującym sprawdzanie głównych aspektów rozwoju dziecka. Aby dziecko było gotowe do podjęcia nauki szkolnej, musimy obserwować względną harmonię rozwoju we wszystkich opisanych poniżej sferach.

 

Mówiąc o dojrzałości szkolnej mamy na myśli gotowość dziecka do podjęcia, rozpoczęcia nauki w szkole, czyli taki poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego dziecka, który umożliwia mu udział w życiu szkolnym oraz opanowanie wiadomości, umiejętności i nawyków określonych programem pierwszej klasy.

 

Dziecko powinno się zatem wykazać: umiejętnością spostrzegania, klasyfikowania, rozumienia relacji między zbiorami, odtwarzania prostych znaków graficznych, rozumienia i realizacji poleceń oraz umiejętnością współżycia i współdziałania w grupie.

 

Na dojrzałość szkolną dziecka składają się różnorodne elementy, takie jak:

 

 • dojrzałość fizyczna – dziecko ma odpowiednią dla wieku budowę ciała, wzrost i wagę; zdrowo się rozwija; jest samodzielne w zakresie ubierania się, jedzenia i czynności fizjologicznych
 • dojrzałość emocjonalna – kształtująca się umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • dojrzałość społeczna – umiejętność funkcjonowania w grupie, współpracy ; skłonność do zachowań prospołecznych; kontrolowanie własnego postępowania
 • dojrzałość intelektualna – prawidłowo ukształtowane procesy poznawcze: myślenia, pamięci bezpośredniej i długotrwałej; umiejętność koncentracji uwagi; odpowiednio rozwinięte procesy percepcyjno-motoryczne ; umiejętność komunikacji werbalnej

 

odroczenie obowiązku szkolnego

 

Prawo stwarza możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dzieci, które rzeczywiście nie są przygotowane

do realizacji obowiązku szkolnego (np. ze względu na chorobę, opóźnienia rozwojowe, itp.).

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinię o braku gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonej diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole.

 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

V. Badania logopedyczne


 

Przeprowadzamy specjalistyczne badania logopedyczne.

 

Zapraszamy na konsultację logopedyczną w celu skonsultowania potrzeby przeprowadzenia badań bądź terapii logopedycznej.